Charakteristika MŠ

Zriaďovateľom materskej školy sv. Košických mučeníkov je Rímskokatolícky arcibiskupský úrad v Košiciach.  Naša MŠ sa nachádza na Čordákovej ulici č. 50 v budove Spojenej školy sv. Košických mučeníkov ako jedna z jej štyroch zložiek. Má štyri triedy s počtom detí 90.  Výchovno – vzdelávacia činnosť sa riadi Školským zákonom, Štátnym vzdelávacím programom a vypracovaným ŠkVP „Cesta s Pánom Ježišom“. Školský vzdelávací program je rozšírený o náboženskú výchovu, ktorú realizujeme Rámcovým programom náboženskej výchovy pre predprimárne vzdelávanie.   Mš poskytuje celodennú starostlivosť s vyučovacím  jazykom slovenským deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

 

Naša materská škola ponúka:

 • katolícku výchovu pre 3-6 ročné deti
 • možnosť celodenného a poldenného pobytu detí v MŠ
 • spoločné stretnutia pri sv. omšiach
 • radostné prežívanie dňa v prítomnosti Božej lásky
 • láskyplné, tvorivé a estetické prostredie
 • zaujímavé a zážitkové aktivity v tematických blokoch
 • činnosť v krúžkoch
 • návštevy bábkového divadla, knižnice, ornitologickej učebne, telocvične
 • spoluprácu so základnou školou, s farským spoločenstvom
 • kultúrno-spoločenské akcie pre deti
 • výlety do Božej prírody, ZOO, botanickej záhrady