Charakteristika MŠ

Zriaďovateľom materskej školy sv. Košických mučeníkov je Rímskokatolícky arcibiskupský úrad v Košiciach.  Naša MŠ sa nachádza na Čordákovej ulici č. 50 v budove Spojenej školy sv. Košických mučeníkov ako jedna z jej štyroch zložiek. Má štyri triedy s počtom detí 90.  Výchovno – vzdelávacia činnosť sa riadi Školským zákonom, Štátnym vzdelávacím programom a vypracovaným ŠkVP „Cesta s Pánom Ježišom“. Školský vzdelávací program je rozšírený o náboženskú výchovu, ktorú realizujeme Rámcovým programom náboženskej výchovy pre predprimárne vzdelávanie.   Mš poskytuje celodennú starostlivosť s vyučovacím  jazykom slovenským deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.