Výberové konanie

V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest:

• zástupca riaditeľa pre materskú školu

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
1. kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa zákona MŠVVaŠ SR č. 138/2019 Z. z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca
2. najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti
3. bezúhonnosť
4. zdravotná spôsobilosť
5. osobnostné a morálne predpoklady
6. ovládanie štátneho jazyka
7. riadiace a organizačné schopnosti
8. znalosť a orientácia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a školskej legislatívy MŚ

Zoznam požadovaných dokladov:
1. prihláška do výberového konania
2. kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
3. čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods.1 zákona č. 138/2019 Z. z.
4. profesijný životopis
5. doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti
6. potvrdenie o prijatí sviatosti krstu alebo sviatosti manželstva (krstný, príp. sobášny list cirkevný nie starší ako 3 mesiace)
7. odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
8. potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti zástupcu riaditeľa školy
9. písomný návrh koncepcie činnosti zástupcu riaditeľa školy (max. 3 strany)
10. písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
11. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov.

Ponúkaný plat: v zmysle zákona č. 533/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať doporučene poštou alebo priniesť osobne do 20. júla 2023 na adresu: Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, 040 23 Košice.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 17. augusta 2023 od 9:00 hod na Spojenej škole sv.
Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice – KVP.