Výberové konanie

Riaditeľka Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:
Pomocný vychovávateľ v MŠ

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
o stredoškolské vzdelanie
o bezúhonnosť
o zdravotná spôsobilosť
o ovládanie štátneho jazyka
o povinnosť absolvovať vzdelávanie pre pomocných vychovávateľov

Zoznam požadovaných dokladov:
o žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom
o kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
o profesijný životopis
o krstný, prípadne sobášny (cirkevný) list, nie starší ako tri mesiace
o čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
o doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti
o písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania

Ponúkaný plat: v zmysle zákona č. 533/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať doporučene poštou alebo priniesť osobne do 20. júla 2023 na adresu: Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, 040 23 Košice.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 17. augusta 2023 od 9:00 hod. na Spojenej škole sv.
Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice – KVP.