Výberové konanie

Oznámenie o výberovom konaní

 V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Vyhláškou MŠ SR 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov vyhlasuje riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest:

Kategória voľného pracovného miesta:

                                 Učiteľ

                                 Upratovačka

                                

Podkategória pedagogického zamestnanca:

                                 Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

                                 Učiteľ pre primárne vzdelávanie

                                 Učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie – matematika, fyzika

                                 Učiteľ pre základnú umeleckú školu – spev, klavír, gitara, LDO, výtvarný odb.

                                 Vychovávateľ v ŠKD

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • Kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
 • Bezúhonnosť
 • Zdravotná spôsobilosť
 • Ovládanie štátneho jazyka
 • Schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu
 • Kreativita, pozitívny vzťah k deťom

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Prihláška do výberového konania
 • Overené kópie dokladov o vzdelaní
 • Profesijný životopis
 • Potvrdenie o prijatí sviatosti krstu alebo sviatosti manželstva (krstný, príp. sobášny list)
 • Odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
 • Výpis z registra trestov – nie starší ako 3 mesiace
 • Písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 3. júla 2019 od 9:00 hod. na Spojenej škole sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice – KVP.

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať doporučene poštou alebo priniesť osobne do 1. júla 2019 na adresu: Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, 040 23 Košice.

 

RNDr. Adriana Bariová,  riaditeľka školy