Výberové konanie

V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest:

Kategória voľného pracovného miesta:

    Učiteľ pre materskú školu

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa zákona MŠVVaŠ SR č. 138/2019 Z. z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu
 • kreativita, pozitívny vzťah k deťom

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • kópie dokladov o vzdelaní
 • profesijný životopis
 • krstný, prípadne sobášny (cirkevný) list, nie starší ako tri mesiace
 • odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania

Ponúkaný plat: – v zmysle zákona č. 533/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať doporučene poštou alebo priniesť osobne do 1. júla 2024 na adresu: Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, 040 23 Košice.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 4. júla 2024 od 9:00 hod. na Spojenej škole sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice – KVP.

V Košiciach 7.6.2024

RNDr. Adriana Bariová, riaditeľka školy