Výberové konanie – zástupca RŠ

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ

V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest:

· zástupca/zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

1. odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

2. najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti

3. bezúhonnosť

4. zdravotná spôsobilosť

5. ovládanie štátneho jazyka

6. riadiace a organizačné schopnosti

7. znalosť školskej legislatívy materskej školy

 

Zoznam požadovaných dokladov:

1. prihláška do výberového konania

2. kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

3. čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods.1 zákona č. 138/2019 Z. z.

4. profesijný životopis

5. doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti

6. potvrdenie o prijatí sviatosti krstu alebo sviatosti manželstva (krstný, príp. sobášny list cirkevný nie starší ako 3 mesiace)

7. odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača

8. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti zástupcu riaditeľa školy

9. písomný návrh koncepcie činnosti zástupcu riaditeľa školy (max. 3 strany)

10. písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

11. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov.

 

Ponúkaný plat – v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať doporučene poštou alebo priniesť osobne do 14. októbra 2022 na adresu: Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, 040 23 Košice.

Termín výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámený e-mailom najmenej 5 dní pred jeho uskutočnením.

 

V Košiciach 19.9.2022

RNDr. Adriana Bariová

riaditeľka školy