Výberové konanie

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest:
Kategória voľného pracovného miesta:
Učiteľ materskej školy

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu
 • kreativita, pozitívny vzťah k deťom

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • kópie dokladov o vzdelaní
 • profesijný životopis
 • krstný, prípadne sobášny (cirkevný) list, nie starší ako tri mesiace,
 • odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania

Výberové konanie sa uskutoční dňa 2. júna 2021 od 9:00 hod na Spojenej škole sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice – KVP.
Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať doporučene poštou alebo priniesť osobne do 31. mája 2021 na adresu:

Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, 040 23 Košice.
RNDr. Adriana Bariová
riaditeľka školy