On-line zápis na predprimárne vzdelávanie

Vážení rodičia,

už sme Vás informovali, že vzhľadom na aktuálnu situáciu v spoločnosti, ohľadne šírenia vírusu COVID 19 a v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR číslo 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26.03.2020 bude podávanie žiadostí do Materskej školy sv. Košických mučeníkov pre školský rok 2020/2021 prebiehať iba elektronickou formou bez osobnej účasti.

Formulár žiadosti nájdete tu: ŽIADOSŤ

V prípade, že máte problém s elektronickým vyplnením dotazníka, kontaktujte nás na tel.čísle: 055/78734 21 alebo 0911872801

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 15. mája 2020, elektronickou formou. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; zákonní zástupcovia dodatočne priložia potvrdenie o zdravotnom stave, pri nástupe dieťaťa do materskej školy. Ak rodičia potvrdenie o zdravotnom stave nepredložia, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. Naše zariadenie nemôže prijať dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nakoľko nemá odborného zamestnanca, ani špeciálne upravené priestory.

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.